Opći uvjeti poslovanja

Molimo naše drage Korisnike kao i one koji će to tek postati da prije korištenja usluga LIFE STYLE, obrta za usluge u sklopu kojega djeluje House of Beauty kozmetički salon pročitaju naše Opće uvjete poslovanja.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Opći uvjeti poslovanja uređuju odnose između LIFE STYLE, obrta za usluge, u sklopu kojega djeluje House of Beauty kozmetički salon (dalje u tekstu: Pružatelj usluga) i korisnika usluga House of Beauty kozmetičkog salona (dalje u tekstu: Korisnik) kao i pravila korištenja usluga LIFE STYLE, obrta za usluge te su ih se tijekom trajanja odnosa dužni u svakom trenutku pridržavati Pružatelj usluga i Korisnik.

1.2. LIFE STYLE, obrt za usluge, u sklopu kojega djeluje House of Beauty kozmetički salon, u vlasništvu je Sandre Božić valjano i propisno upisan u obrtnom registru Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj pod brojem MBO: 97564800, OIB: 24346616656 sa sjedištem u Rijeci, Ivana Zajca 6, za djelatnosti kozmetičkog salona, obrazovanja i poučavanja, zdravstvene zaštite kao i osobne uslužne djelatnosti.

2. INFORMACIJE

2.1. Sve informacije o ponudama i uslugama Pružatelja usluga mogu se pronaći na web stranici: https://www.houseofbeauty-rijeka.com/, na stranicama društvenih mreža- Facebook i Instagram, u prostorijama House of Beauty kozmetičkog salona te putem telefona na broj +385 (0)98 792 399.

3. RADNO VRIJEME

3.1. Radno vrijeme Pružatelja usluga je ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12.00- 20.00 sati te utorkom i petkom od 8.00- 16.00 sati.

3.2. Pružatelj usluga ovlašten je bez prethodne obavijesti u svakom trenutku promijeniti navedeno radno vrijeme. 

4. CIJENE I NAČIN PLAĆANJA

4.1. Cijene usluga izražene su u eurima, a istaknute su na web stranici Pružatelja usluga kao i u prostorijama Pružatelja usluga.

4.2. Pružatelj usluga ovlašten je bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini tretman/uslugu, grupu tretmana/usluga i/ili za sve tretmane/usluge, kao i za određeni način plaćanja.

4.3. Pružatelj usluga ovlašten je bez prethodne obavijesti u svakom trenutku promijeniti cijene usluga.

4.4. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom, u eurima.  

5. POVRAT NOVCA

5.1. Pružatelj usluga ne izvršava povrat novca osim iz razloga propisanog toč. 13.11. ovih Općih uvjeta poslovanja. 

6. ZAKAZIVANJE TERMINA

6.1. Zakazivanje termina može se obaviti putem telefonskog broja +385 (0)98 792 399 pozivom, slanjem SMS poruke, Viberom i/ili WhatsAppom kao i putem e-maila info@houseofbeauty-rijeka.com  u radno vrijeme salona iz toč. 3.1. Općih uvjeta poslovanja.

6.2. Korisnik je dužan unaprijed zakazati željeni termin kako bi tražene usluge kao i termini bili dostupni.

6.3. U periodima povećanog opsega poslovanja, u ljetnom periodu te u vrijeme blagdana posebice u mjesecu prosincu, preporučuje se zakazati termin telefonskim putem, minimalno 2 tjedna prije željenog termina.

6.4. Na izričit zahtjev Korisnika, Pružatelj usluga je dužan putem SMS poruke dostaviti potvrdu o zakazanom terminu, dok će se u svim ostalim slučajevima termin smatrati zakazanim i bez slanja potvrde.  

7. AKONTACIJA

7.1. Nakon zakazivanja željenog termina, a ukoliko su zakazane 2 ili više usluga Pružatelja usluga, Korisnik je dužan uplatiti cjelokupni iznos zakazanih usluga na račun Pružatelja usluga, uz naznaku akontacija, a koje podatke će Korisnik dobiti nakon zakazivanja termina.

7.2. U slučaju da Korisnik ne uplati akontaciju u roku od 24 sata od zakazivanja termina, termin će se smatrati otkazanim te se Korisniku neće izvršiti željene usluge. 

8. DOLAZAK NA ZAKAZANI TERMIN

8.1. Kako bi se Korisnik kao i djelatnici Pružatelja usluga na vrijeme pripremili za tretman, Korisnik je dužan doći najmanje 10 minuta prije zakazanog termina.

8.2. Ukoliko Korisnik zakasni na zakazani termin više od 10 minuta, željeni tretman/uslugu nećemo biti u mogućnosti odraditi u cijelosti te će Korisniku isti biti naplaćen po punoj cijeni prema važećem cjeniku. 

9. OTKAZIVANJE I NEDOLAZAK NA ZAKAZANI TERMIN

9.1. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti doći na zakazani termin dužan je obavijestiti Pružatelja usluga o tome najmanje 24 sata prije zakazanog termina u radno vrijeme salona kako bi isti termin mogli popuniti na vrijeme.

9.2. Također, ako Korisnik ne otkaže na vrijeme zakazani termin, sukladno toč. 9.1. ovih Općih uvjeta poslovanja, zakazani termin će se smatrati iskorištenim, a Korisniku će biti naplaćen iznos u vrijednosti od 50% cijene zakazanog termina na koji nije došao, prema važećem cjeniku. 

10. USLUGE

10.1. Pružatelj usluga dužan je ponuđene usluge pružiti sukladno standardima salona te osigurati da se dogovoreni termin izvrši u skladu s istima.

10.2. Usluge salona može pružati vlasnik obrta ili drugi djelatnik po izboru vlasnika.

10.3. Svaki Korisnik se koristi uslugama Pružatelja usluga na vlastitu odgovornost te Pružatelj usluga, njegov vlasnik niti djelatnici ne odgovaraju za bilo kakve eventualne štetne događaje koje bi Korisnik svojim postupanjem pretrpio prilikom korištenja usluga. 

11. POPRAVCI

11.1. Korisnik ima pravo na popravak pruženih usluga u propisanim rokovima i na propisani način.

11.2. Popravak se obavlja osobnim dolaskom u prostorije Pružatelja usluga u roku od 7 dana za usluge manikure i pedikure te u roku od 3 dana za sve ostale pružene usluge. Naknadni popravci se ne vrše.

12. OSOBNE STVARI KORISNIKA

12.1. Svaki je Korisnik odgovoran za svoje osobne stvari koje unese u prostorije Pružatelja usluga te Pružatelj usluge, njegov vlasnik niti djelatnici ne odgovaraju za iste.

13. POKLON BONOVI

13.1. Poklon bonovi dostupni su u prostorijama Pružatelja usluga i mogu se platiti isključivo gotovinom, u eurima.

13.2. Poklon bon sadrži logo Pružatelja usluga, naziv usluga/e na koje se ostvaruje pravo,  datum početka valjanosti Poklon bona te kontakt putem kojega je moguće izvršiti narudžbu za predmetne usluge.

13.3. Poklon bon se može iskoristiti u roku od 3 mjeseca od datuma kupnje koji je naznačen na samom Poklon bonu te je protekom roka isti nevažeći i povrat novca nije moguć.

13.4. Na Poklon bonu s definiranim uslugama nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

13.5. Realizacija Poklon bona je moguća samo uz fizičko predočenje istoga, s time da se Korisnik Poklon bona nije dužan identificirati. U slučaju da Korisnik usluge dođe na zakazani termin, a ne predoči Poklon bon, Korisnik je dužan platiti zakazanu uslugu.

13.6. Poklon bon ne glasi na ime te je stoga prenosiv. Prijenos se obavlja izručenjem Poklon bona, a novi Korisnik s prijenosom prava na Poklon bon stječe sva prava koje je imao prethodni Korisnik.

13.7. Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac.

13.8. Poklon bon vrijedi 3 mjeseca od dana izdavanja te iz niti jednog razloga nije moguće produljiti predviđeni rok valjanosti Poklon bona.

13.9. Poklon bon mora se iskoristiti jednokratno za usluge na koje je Poklon bon izdan, osim za usluge koje su predviđene da se rade obročno (paketi usluga).

13.10. Povrat novca za kupljeni Poklon bon nije moguć, osim u slučaju da Pružatelj usluga nije u mogućnosti izvršiti svoju obvezu odnosno pružiti tražene usluge u roku iz toč. 13.14.

13.11. U slučaju gubitka, krađe ili uništenja Poklon bona koje onemogućuje korištenje istoga, Pružatelj usluga nije dužan isplatiti odštetu Korisniku Poklon bona. Također, Pružatelj usluga ne odgovara za gubitak Poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ ukradenog Poklon bona, povrat novca niti bilo koju drugu vrstu naknade štete.

13.12. Pružatelj usluga može odbiti Poklon bon ako utvrdi da je isti krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

13.13. Obveza Pružatelja usluge prestaje u trenutku kada Pružatelj usluge prihvati Poklon bon kao sredstvo plaćanja za predviđene usluge, istekom valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih Općih uvjeta poslovanja.

13.14. Poklon bon ne garantira Korisniku željeni termin, pa je Korisnik dužan na vrijeme osigurati termin za željenu uslugu na sljedeći način.

Korisnik Poklon bona u obvezi je realizirati prava iz Poklon bona vršenjem zakazivanja termina na jedan od načina iz toč. 6.1. ovih Općih uvjeta poslovanja i to u roku od 2 mjeseca od dana izdavanja Poklon bona, dok se Pružatelj usluga obvezuje omogućiti realizaciju prava iz Poklon bona zakazivanjem prvog slobodnog termina, a svakako u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja Poklon bona. Narudžbe izvršene protekom 2 mjeseca od dana izdavanja Poklon bona smatrat će se zakašnjelima, a korisniku Poklon bona se neće moći izvršiti usluga na koju Poklon bon glasi te će se isti smatrati iskorištenim.

13.15. Otkazivanje zakazanog termina za usluge iz Poklon bona vrše se na sljedeći način. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti doći na termin zakazan u periodu od 2 mjeseca od dana izdavanja Poklon bona isti je dužan postupiti sukladno toč. 9.1. ovih Općih uvjeta poslovanja, u suprotnom će se Poklon bon smatrati iskorištenim. Također, ukoliko Korisnik nije u mogućnosti doći na termin koji je zakazan protekom 2 mjeseca od dana izdavanja Poklon bona tada isti nije u mogućnosti otkazati taj termin već je moguće Poklon bon za već zakazani termin i uslugu prenijeti na drugog Korisnika, dok će se u suprotnom Poklon bon smatrati iskorištenim.

13.16. Korisnik usluga uplatom iznosa na koji glasi Poklon bon prihvaća Opće uvjete poslovanja s Poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat. 

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/ izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja. Pružatelj usluga zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Opće uvjete poslovanja, bez prethodne obavijesti Korisnika usluga.

14.2. Zakazivanjem termina Korisnik prihvaća uvjete i način poslovanja Pružatelja usluga utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

14.3. Eventualne sporove između Pružatelja usluga i Korisnika usluga nastojat će se riješiti mirnim putem, a ako takvo rješenje nije moguće, nadležan je stvarnonadležni sud u Rijeci.